top of page

Privacyverklaring, wet- en regelgeving

Laatst herzien op 1 november 2021

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Voetreflexologie praktijk Jacqueline Hensens, waarvan het secretariaat is gevestigd aan Geermaar 6, 9628 DA Siddeburen

 

Contactgegevens:

Jacqueline Hensens

Geermaar 6

9628 DA Siddeburen

Tel: 06-46139592

E-mail: jacquelinehensens@gmail.com

www.jacquelinehensens.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voetreflexologiepraktijk Jacqueline Hensens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor o.a. de zorg nota:

 

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • e-mailadres

 • Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van het contactformulier, in correspondentie en telefonisch.

 • datum van behandeling

 • korte beschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘voetreflex behandeling’ of ‘orthomoleculaire voedingstherapie’.

 • kosten van het consult

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Jacqueline Hensens verwerkt:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Voetreflexogiepraktijk Jacqueline Hensens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of via e-mail onder de aandacht brengen van ons aanbod. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Het afhandelen van uw betaling. Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. En grondslag: Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voetreflexologiepraktijk Jacqueline Hensens bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar. In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal Voetreflexologiepraktijk Jacqueline Hensens de persoonsgegevens verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Voetreflexologiepraktijk Jacqueline Hensens deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit houdt in dat zij niet op enige andere wijze gebruik zullen maken van uw persoonsgegevens. Voetreflexologiepraktijk Jacqueline Hensens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetreflexologiepraktijk Jacqueline Hensens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mail: jacquelinehensens@gmail.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:

1. Pasfoto,

2. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)

3. Paspoortnummer

4. Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, u daarvoor terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voetreflexologiepraktijk Jacqueline Hensens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden die ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op e-mail: jacquelinehensens@gmail.com

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.

Klachtenregeling is geregeld via mijn Beroepsvereniging, zie hiervoor de website www.vnrt.nl. Tevens is Praktijk Jacqueline Hensens verzekerd via de wet WKKGZ, zie hiervoor de website www.vnrt.nl.

bottom of page